Intensivstöd till barnfamiljer

Ibland påvisas omsorgsbrist hos barnets vårdnadshavare efter att utredning är gjord enligt kap. 11 socialtjänstlagen. Föräldrabristen är större än föräldraförmågan. Socialsekreteraren överväger en placering av barnet och/eller familjen. Bedömning görs att resurser och vilja till förändring finns hos vårdnadshavaren/na, utan att placering måste ske.

Ibland är omsorgsbristen av den omfattningen att placering måste ske och då kan intensivstödet riktas till den biologiska familjen. Förändringsarbetets syfte är att utveckla föräldraförmågor och förkorta placeringstider. Insatser behöver sättas in snabbt och ska fungera som instrument för familjens utveckling av sina förmågor i syfte att kompensera omsorgsbristen. Insatsen ska pågå intensivt under en kortare period och ska vara kostnadseffektiv.

För dessa familjer kan S.O.O.L Personalservice bistå med bemanning av behandlingspersonal för intensivstöd i hemmen. Insatserna utformas tillsammans med ansvarig socialsekreterare, behandlingsplanerna är individuella och behandlingsarbetet avrapporteras kontinuerligt. Arbetet utförs av personal med adekvat behandlingsutbildning och erfarenhet av familjearbete. Intensivstödjaren arbetar i familjens hem, vilket kan innebära kvälls-och helgarbete vid behov.Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt och använder situationerna i familjens vardag som grunden att lära ut alternativa tillvägagångssätt. Vårt arbete med familjen innebär ett systemteoretiskt och salutogent tänkande, vi koncentrerar arbetet på att förstärka och utveckla vårdnadshavarens och nätverkets friska förmågor.

Verksamheten utvärderas fortlöpande.